POLITYKA PRYWATNOŚCI - RODO

Dziękujemy za zainteresowanie ofertą naszej firmy. Chcielibyśmy zapewnić Państwa, że ochrona danych osobowych naszych Klientów jest dla nas priorytetem. Dlatego też, podjęliśmy wszelkie możliwe starania, aby nasze działania były zgodne z przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1).

1. Administratorem  Państwa danych osobowych jest spółka pod nazwą: 

ATK Development sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Przemysłowa 5/2, 35-105 Rzeszów, KRS:0000785050, REGON: 383304950, NIP: 8133812793 zwana dalej ,,Administratorem'' . Z Administratorem, można się kontaktować za pomocą maila: biuro@atkdevelopment.pl oraz drogą pocztową: ATK Development sp. z o.o., ul. Przemysłowa 5/2, 35-105  Rzeszów z dopiskiem „DANE OSOBOWE”.

2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a)- f) RODO w celu:

 • przedstawienia oferty sprzedaży nieruchomości dopasowanej do potrzeb i oczekiwań klienta,
 • udzielenia odpowiedzi na zapytania skierowane przez klientów,
 • podjęcia działań zmierzających do zawarcia i realizacji umowy z Administratorem oraz wykonywaniu zobowiązań z nich wynikających,
 • zapewnienia obsługi transakcji, obejmujących również kontakt z instytucjami finansującymi oraz bankami,
 • udzielania informacji dotyczących zawarcia i realizacji umowy,
 • dochodzenie i zabezpieczenie przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z zawartą umową, po rozwiązaniu umowy lub z jej nie zawarciem (m.in. uprawnienia gwarancyjne, z tytułu rękojmi, dochodzenie zapłaty),
 • przesyłaniu informacji handlowych dotyczących Administratora na podstawie uprzednio udzielonej przez Państwa zgody,
 • wykonywanie marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług oferowanych przez Administratora na podstawie Państwa zgody,
 • wykonywania praw i obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, rachunkowości, dla celów skarbowych i podatkowych oraz decyzji i orzeczeń organów administracyjnych lub sądów. 

3. Odbiorcami  Państwa danych osobowych są:

W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 2 powyżej, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom danych osobowych, lecz tylko podmiotom uprawnionym do odbioru Państwa danych, w uzasadnionych prawnie przypadkach oraz na podstawie właściwych przepisów prawa lub zawartych umów do realizacji usług dla klientów oraz obsługi działalności spółki ATK Development sp. z o.o. Są to:  

 • uprawnieni pracownicy Administratora,
 • podmioty świadczące usługi w imieniu lub na rzecz administratora tj. księgowo-finansowe, prawne, informatyczne, marketingowe i telekomunikacyjne,
 • podmiotom świadczącym usługi budowlane tj. Generalny Wykonawca, podwykonawcy – w zakresie koniecznym do wykonania umowy,
 • bank prowadzący rachunki bankowe w tym rachunki powiernicze oraz banki,   które finansują Państwa zobowiązania umowne,
 • niektórym osobom wykonującym regulowane zawody, takim jak: notariusze, prawnicy lub audytorzy,
 • organom finansowym lub sądowym, agencjom państwowym lub organom publicznym, na żądanie i jedynie w zakresie dozwolonym przez prawo.

4. Okres przechowywania Państwa danych osobowych:

Dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji  celów przetwarzania z pkt.2, tj.

 • w zakresie realizacji umowy - do czasu zakończenia realizacji usługi. Po tym czasie jeśli jest to dozwolone i wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach rozliczeniowych, dochodzenie roszczeń, z tytułu rękojmi, przechowywanie danych przez okres wskazany przez np. przepisy podatkowe.
 • dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych;
 • przesyłanie informacji marketingowych dotyczących produktów i usług Administratora – do czasu cofnięcia zgody.

5. Mają Państwo prawo do:

 • dostępu do treści zgromadzonych danych osobowych,
 • zmiany danych osobowych, ich sprostowaniu, uzupełnienia i aktualizacji,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych, chyba że przetwarzanie jest wymagane przepisami prawa,
 • wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwo zgody.

6. Informacja o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz dochodzenia praw przed sądem powszechnym, w przypadku uznania, że doszło do przetwarzania danych osobowych niezgodnie z prawem.

 
7. Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich.


8. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.


9. Strona internetowa www.atkdevelopment.pl może zawierać funkcje mediów społecznościowych, tj. Facebook, który może gromadzić informacje o odwiedzających stronę administratora. Przetwarzanie danych osobowych podlega zasadom przyjętym przez operatorów tej sieci.